Nabór na stanowisko Głównej Księgowej

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Ogłasza nabór na wolne stanowisko samorządowe

Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Solcu Kujawskim ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
 2. posiada znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawie o pracownikach samorządowych,
 3. umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 7. znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawie o pracownikach samorządowych, aktów wykonawczych do ustaw, ustawy prawo zamówień publicznych oraz umiejętność zastosowania w/w przepisów w praktyce (warunek konieczny) ponadto znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,
 9. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282 ze zm.),
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 11. posiada znajomość języka polskiego  w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 12. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 13. odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność,
 14. nieposzlakowana opinia,
 15. zdolności analityczne.

2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządowej
 • dobra znajomość standardowych aplikacji Windows ( między innymi Microsoft Word, Excel) oraz Internetu
 • znajomość programów związanych  z księgowością budżetową
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatku od towarów i usług VAT, klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sprawozdawczości budżetowej.
 • Terminowość, sumienność, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy oraz odporność na stres.

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało, w szczególności:

Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na:

 1. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań, wykazanie w sprawozdaniu budżetowym i finansowym danych zgodnych z ewidencją księgową, bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji na temat realizacji wykonania budżetu, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi polegające na:  zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,  zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,
 3. zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty po dokonaniu wstępnej kontroli:  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności
  i rzetelności  dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych  i  finansowych.
 4. opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 5. nadzór nad ewidencjonowaniem kosztów, wydatków i przychodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz prawidłowym prowadzeniem ewidencji analitycznej i syntetycznej.
 6. nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń, podatków, składek ZUS, PFRON oraz terminowości ich rozliczania przez poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za ww. zakres obowiązków.
 7. opracowywanie rocznych planów finansowych w oparciu
  o wskaźniki budżetowe.
 8. Bieżąca analiza wykonania budżetu i wnioskowania o dokonywanie przesunięć w trakcie realizacji budżetu w wyniku dokonywanych oszczędności i przeznaczeniu

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, życiorys (CV)  należy opatrzyć podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści:

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym CV i życiorysie (innych niż wymagane przepisami prawa) przez Dyrektora w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Głównego Księgowego  w szczególności ułatwiających kontakt. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów, dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, kursach i szkoleniach;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające wymagany okres stażu pracy;
 • oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacyjnych.

5. Warunki pracy:

 • umowa o pracę,
 • pełen etat,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych
 • kandydat wybrany, zostanie skierowany na badania lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim lub pocztą na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Solcu Kujawskim
ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3, 86-050 Solec Kujawski

w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem:

                               „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”

Termin składania ofert: do 27 listopada 2023 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Inne informacje:

 • Podanie szerszego zakresu danych osobowych niż przewidziane w art. 221 k.p. (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) nieopatrzone klauzulą – oświadczeniem o wyrażeniu zgodny na ich przetwarzanie, spowoduje nierozpoznanie oferty pracy i jego zwrot.
 • Oferty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane.
 • Oferty odrzucone zostaną odesłane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACYJNE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. w Solcu Kujawskim  informuje, że:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych  oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe administratora to: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim., ul. gen. Stefana Roweckiego “Grota” 3, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 20 15, e-mail: dyrektor@osir.soleckujawski.pl

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 535 325 817, e-mail: iodo@informatyksolec.pl

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
  1) przeprowadzić proces rekrutacji – nabór na wolne stanowisko;
  2) wypełnić obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy, w tym polegające na upowszechnieniu informacji o wyniku naboru (imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wybranego kandydata) poprzez jej umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy;
  3) wykonywać umowę, której w wyniku procesu rekrutacyjnego być Pani/Pan stroną lub podejmować działania przed zawarciem umowy;
  4) przechowywać Pani/Pana ofertę pracy w bazie rekrutacyjnej Dyrektora przez określony przez Panią/Pana czas i wykorzystywać w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 • niezbędność do realizacji obowiązków i uprawnień wynikających ze stosunku pracy z Panią/Panem, tj. wykonania umowy o pracę oraz podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu oraz przechowywania Pani/Pana oferty pracy w bazie rekrutacyjnej Administratora przez określony czas i wykorzystywać ją w kolejnych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3. W niektórych sytuacjach Administrator  ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem realizacji procesu rekrutacyjnego. Administrator  może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie n/w grupom:
 • osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Administratora , którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym członkom Komisji Rekrutacyjnej,
 • podmiotom przetwarzającym – którym Administarator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
 • innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.

  4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, w tym w przypadku niewybranych kandydatów, spełniających warunki formalne, oferty przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, stosownie do treści art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz protokole z przebiegu procesu rekrutacyjnego, zaś w  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

  5. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana ofert pracy. W przypadku niepodania danych osobowych objętych art. 221 k.p., takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Pani/Pana oferta pracy zostanie odrzucona.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.