Oferta pracy – Sprzątaczka OSiR

Solec Kujawski, dnia 10.07.2023 r.

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA

REKRUTACJĘ NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTACZKI OSIR

(umowa na czas określony w tym okres próbny) w wymiarze 7/8 ETATU

OFERTA Z DNIA 10 LIPCA 2023 ROKU

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe, podstawowe
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy – mile widziane,
 2. umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:

 1. Utrzymywanie w należytej czystości, przydzielonych  do sprzątania pomieszczeń hali  i hotelu, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków czystości przeznaczonych do sprzątania i należytego utrzymania porządku w hali OSiR
 2. Realizowanie z należytą starannością zadań wynikających z zakresu czynności pracownika.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,  przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej w szczególności ochrona danych przed niepowołanym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
 1. Przestrzeganie aktualnych przepisów BHP, p/poż, regulaminu pracy, zarządzeń wewnętrznych Dyrektora OSIR i innych przepisów prawa.
 2. Właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem OSIR
 3. Właściwa współpraca z innymi działami w zakresie realizowanych zadań.
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora oraz bezpośredniego przełożonego – kierownika hali OSiR, związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 5. Zastępowanie pozostałych pracowników serwisu sprzątającego  podczas ich nieobecności zgodnie z zakresem obowiązków.
 6. Przy wykonywaniu zadań pracownik jest zobowiązany kierować się zasadami etyki zawodowej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim

5. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae zawierające informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (tj. Dz.U. z  2023 poz. 641) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (tel. e-mail, adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia   publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Wymiar czasu pracy: 7/8 etatu

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę sierpień 2023 r. 

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas próbny, następnie na czas określony. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Sportu i Rekreacji , ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota”3, 86-050 Solec Kujawski, do dnia 31.07.2023 r., z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko sprzątaczki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczana na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Obowiązek informacyjny administratora, zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.