Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA PRZETARG OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 10,10 M ² Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE BIURA W OBIEKCIE HALI SPORTOWEJ W SOLCU KUJAWSKIM

Zamknięte koperty należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nawy Oferenta, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta przetargowa na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biuro należy złożyć w OSiR w pokoju nr 5 lub przesłać pocztą elektroniczną (sekretariat@osir.soleckujawski.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023 do godz. 9.00

Warunkiem składania ofert jest przystosowanie  lokalu  do prowadzenia działalności  we własnym zakresie.

Wystrój wnętrza należy uzgodnić z Dyrektorem OSiR.

Najniższa cena ofertowa wynosi nie mniej niż 20,00 zł  netto za 1 m² miesięcznie plus należny podatek VAT za całą powierzchnię użytkową oraz koszty mediów. Ostateczna wysokość czynszu zostanie ustalona na przetargu i będzie kwotą obowiązującą do zawarcia umowy najmu z wygrywającym przetarg.

Okres najmu lokalu – czas nieokreślony

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.11.2023 r.  o godz. 10.00 w Holu Głównym OSiR.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 606,00 zł (w formie przelewu  na konto: Bank Pekao w Solcu Kujawskim nr konta: 12 1240 3507 1111 0010 5530 1126) tj. w wysokości trzymiesięcznego czynszu ustalonego wg stawki wywoławczej (bez podatku od towarów i usług)

Wpłaty należy  dokonać do dnia 20.11.2023 r.  do godz. 9.00

W przypadku nie wniesienia wadium zgodnie z powyższymi wymogami Organizator przetargu uzna ofertę za nieważną.

W wypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg.

W wyniku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wygrywający przetarg obowiązany jest do uzyskania stosownych opinii i zezwoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym lokalu.

Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w OSiR Solec Kujawski ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3, pokój nr 5 oraz telefonicznie pod nr tel. 52 387 20 15  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, Nazwisko, oraz adres oferenta, lub nazwę firmy, oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia oferty.

3. Oferowaną cenę.

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń.

5. Oferenci zainteresowani przetargiem muszą okazać dokument o prowadzeniu działalności gospodarczej, oświadczenie o nie zaleganiu na rzecz ZUS i podatek dochodowy Urzędu Skarbowego.

Do oferty winien być załączony dowód wpłaty wadium.

https://osir-solec.rbip.mojregion.info/159/204/przetarg-na-najem-lokalu-uzytkowego.html

Załączniki:

  1. Oświadczenie oferenta

2. Projekt umowy

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego: