Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SOLCU KUJAWSKIM

RATOWNIK WODNY OSIR

1. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie – min. średnie,
 5. aktualne uprawnienia ratownika wodnego, posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;
 6. aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa, posiadanie zaświadczenia o pełnieniu służby lub członkostwie w podmiocie uprawnionym do ratownictwa, oraz patent przydatny w ratownictwie wodnym,
 7. aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2. Wymagania dodatkowe

 1. dyspozycyjność,
 2. uczciwość,
 3. odpowiedzialność za realizowane zadania,
 4. systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 5. komunikatywność.
 6. sumienność.
 7. stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności;

 1. zapewnienie bezpieczeństwa przebywających na terenie basenu osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującymi Regulaminami basenu OSIR
 2. pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z basenu o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz zasadach korzystania z atrakcji wodnych, zjeżdżalni, sauny.
 3. pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek)
 4. przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z basenu i saun określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,
 5. stałe obserwowanie basenu sportowego oraz rekreacyjnego i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 6. udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego,
 7. stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,
 8. kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenu.
 9. przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie basenu, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych,
 10. bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 11. wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą bieżącą krytej pływalni mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy – Ośrodek Sporu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ul. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” 3, 86-050 Solec Kujawski
 2. forma zatrudnienia – umowa o pracę (7/8 etatu)
 3. praca zmianowa: 7:00 – 14:00 oraz 14:00 – 21:00,
 4. bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi z basenów.
 5. umiejętność współdziałania w grupie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 2. kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
 3. kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc),
 4. kopia legitymacji członkowskiej z opłaconą składką na rok 2023 lub inny dokument potwierdzający przynależności do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego,
 5. kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
 6. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na stanowisku ratownika.
 10. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 grudnia 2023 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, pokój nr 5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego OSiR”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.osir.soleckujawski.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACYJNE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. w Solcu Kujawskim  informuje, że:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych  oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe administratora to: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim., ul. gen. Stefana Roweckiego “Grota” 3, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 20 15, e-mail: dyrektor@osir.soleckujawski.pl

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 535 325 817, e-mail: iodo@informatyksolec.pl

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
 2. przeprowadzić proces rekrutacji – nabór na wolne stanowisko;
 3. wypełnić obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy, w tym polegające na upowszechnieniu informacji o wyniku naboru (imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wybranego kandydata) poprzez jej umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy;
 4. wykonywać umowę, której w wyniku procesu rekrutacyjnego być Pani/Pan stroną lub podejmować działania przed zawarciem umowy;
 5. przechowywać Pani/Pana ofertę pracy w bazie rekrutacyjnej Dyrektora przez określony przez Panią/Pana czas i wykorzystywać w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
 • niezbędność do realizacji obowiązków i uprawnień wynikających ze stosunku pracy z Panią/Panem, tj. wykonania umowy o pracę oraz podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu oraz przechowywania Pani/Pana oferty pracy w bazie rekrutacyjnej Administratora przez określony czas i wykorzystywać ją w kolejnych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • 3. W niektórych sytuacjach Administrator  ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem realizacji procesu rekrutacyjnego. Administrator  może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie n/w grupom:
 • osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Administratora , którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym członkom Komisji Rekrutacyjnej,
 • podmiotom przetwarzającym – którym Administarator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
 • innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.
 • 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, w tym w przypadku niewybranych kandydatów, spełniających warunki formalne, oferty przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, stosownie do treści art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz protokole z przebiegu procesu rekrutacyjnego, zaś w  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 • 5. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana ofert pracy. W przypadku niepodania danych osobowych objętych art. 221 k.p., takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Pani/Pana oferta pracy zostanie odrzucona.
 • 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.